Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Οι Ηλιάδαι


 
Οι Ηλιάδαι( υιοί του ΉΛΙΟΥ: Όχιμος, Κέρκαφος, Μάκαρ, Ακτίς, Τενάγης, Τριόπας, Κάνδαλος. Κάτοικοι της Ρόδου) αναδείχθηκαν ανώτεροι απ' όλους, προ παντός διακρίθηκαν για τη μόρφωση τους και ειδικότερα στην αστρονομία. Εισήγαγαν νέα στοιχεία στη ναυτιλία και καθιέρωσαν τη διαίρεση της ημέρας σε ώρες. Ο Ακτίς απέπλευσε για την Αίγυπτο κι εκεί έκτισε την Ηλιούπολη, όπως την είπε με τ' όνομα του πατέρα του. Κι απ' αυτόν οι Αιγύπτιοι έμαθαν τους νόμους της αστρολογίας. Κι αργότερα έγινε κατακλυσμός στους Έλληνες κι απ' τη νεροποντή χάθηκαν οι περισσότεροι άνθρωποι, μαζί μ' αυτούς χάθηκαν και τα γραπτά μνημεία. Κι απ' αυτόν το λόγο οι Αιγύπτιοι βρήκαν την ευκαιρία και ιδιοποιήθηκαν τη γνώση της αστρολογίας και, καθώς οι Έλληνες από άγνοια δεν μπορούσαν πλέον να επικαλεσθούν γραπτές μαρτυρίες, επικράτησε η γνώμη, ότι αυτοί πρώτοι ανακάλυψαν τ' αστέρια. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι Αθηναίοι, που έκτισαν στην Αίγυπτο μια πόλη, που ονομάζονταν Σάις, δοκίμαζαν την ίδια άγνοια εξ αιτίας του κατακλυσμού.


Δίσκος της Φαιστού

Γι αυτούς τους λόγους πολλές γενιές αργότερα ο Κάδμος, ο υιός του Αγήνορα, θεωρήθηκε, ότι ήταν ο πρώτος που έφερε τα γράμματα απ' τη Φοινίκη στην Ελλάδα. Και από τότε πιστεύτηκε, ότι οι Έλληνες στα κατοπινά χρόνια έκαναν πάντα και κάποια συμπληρωματική ανακάλυψη στην επιστήμη της γραφής, γιατί ένα είδος γενικής άγνοιας των γεγονότων κατείχε όλους τους Έλληνες.

 

 

 

 

Διόδωρος Σικελιώτης

Οἱ δ' Ἡλιάδαι διάφοροι γενηθέντες τῶν ἄλλων ἐν παιδεία διήνεγκαν καί μάλιστα ἐν ἀστρολογία. Εἰσηγήσαντο δέ καί περί τῆς ναυτιλίας  πολλά καί τά περί ὥρας διέταξαν. Ἀκτίς δ' εἰς Αἴγυπτον ἀπάρας ἔκτισε τήν Ἡλιούπολιν ὀνομαζομένην, ἀπό τοῦ πατρός θέμενος τήν προσηγορίαν.  Οἱ δ'     Αἰγύπτιοι ἔμαθον παρ' αὐτοῦ τά περί ἀστρολογίαν θεωρήματα. Ὕστερον δέ παρά τοῖς Ἕλλησι γενομένου κατακλυσμοῦ, καί διά τήν ἐπομβρίαν τῶν πλείστων ἀνθρώπων ἀπολομένων, ὁμοίως τούτοις καί τά διά τῶν γραμμάτων ὐπομνήματα συνέβη φθαρῆναι.  Δι' ἥν αἰτίαν οἱ Αἰγύπτιοι καιρόν εὔθετον λαβόντες ἐξιδιοποιήσαντο τά περί ἀστρολογίας, καί τῶν Ἑλλήνων διά τήν ἄγνοιαν μηκέτι τῶν γραμμάτων ἀντιποιουμένων ἐνίσχυσεν, ὡς αὑτοί πρῶτοι τήν τῶν ἄστρων εὕρεσιν ἐποιήσαντο. Ὁμοίως δέ καί Ἀθηναῖοι κτίσαντες ἐν Αἰγύπτω πόλιν τήν ὀνομαζομένην Σαίν, τῆς ὁμοίας ἔτυχον ἀγνοίας διά τόν κατακλυσμόν. Δι' ἅς αἰτίας πολλαῖς ὕστερον γενεαῖς Κάδμος ὁ Ἀγήνορος ἐκ τῆς Φοινίκης πρώτος ὑπελήφθη κομίσαι γράμματα εἰς τήν Ἑλλάδα καί ἀπ'  ἐκείνου τό λοιπόν οἵ Ἕλληνες ἔδοξαν ἀεί τι προσευρίσκειν περί τῶν γραμμάτων, κοινῆς ἀγνοίας κατεχούσης τούς Ἕλληνας.